பிரார்த்தனை கோரிக்கைகள்

உங்களிடம் ஒரு பிரார்த்தனை கோரிக்கை இருக்கிறதா?

எபேசியர் 6:18:
ஆவியில் அனைத்து ஜெபத்திலும் எப்போதும் பிரார்த்தனை, மற்றும் அனைத்து புனிதர்கள் அனைத்து விடாமுயற்சி மற்றும் இரந்து கொண்டு அவற்றைத் தேடி பார்த்து;

கீழேயுள்ள படிவத்தைப் பயன்படுத்தி ஏதேனும் பிரார்த்தனை கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்கவும், நீங்கள் பின்தொடர விரும்பினால் எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள். உங்களுடன் கடவுளை நம்புவதற்கு ஒரு சிறந்த மக்கள் குழு உள்ளது.

பிரார்த்தனை கோரிக்கை படிவம்