ராலே / டர்ஹாம் என்.சி.யில் OIKEOS உள்ளூர் குழு

இந்த உள்ளூர் குழுவைப் பற்றி விசாரிக்க, ரெவ் மற்றும் திருமதி டாம் மற்றும் மர்லின் நுப் ஆகியோரைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் marilyn.knupp@duke.edu.