டாட் கிரில்லியட் (10)

திரு. டாட் கிரில்லியட்

இயக்குனர்

todd.grilliot@oikeos.org

நான் கடவுளையும் அவருடைய மக்களையும் நேசிக்கிறேன், மற்றவர்கள் அவருடைய நன்மை, அன்பு மற்றும் சக்தியைப் பெற உதவுவதை நான் விரும்புகிறேன். மற்றவர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் மற்றும் வளப்படுத்தும் விஷயங்களைப் பற்றி பேசுவதையும், அவர்களின் குறிக்கோள்களையும் கனவுகளையும் அடைய உதவுவதில் தீவிரமாக பங்களிப்பதையும் நான் ரசிக்கிறேன்.

பிற நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களைக் காண்க