நிர்வாக குழு

திருமதி ஜோன் பாக்ஸ்டர்

திருமதி லாரெட்டா பெல்ட்ஸ்

ரெவ். டெட் பிடான்

திரு. டோட் சென்சிச்

திரு. கார்டன் டேவிஸ்

திருமதி விக்டோரியா பின்லே

திரு கேரி ஃபிரடெரிக்

திருமதி சாரா கிரில்லியட்

திரு. டாட் கிரில்லியட்

திரு எட் ஹோப்ஸ்

ரெவ் ஜான் கிஷ்

ரெவ். டாம் நுப்

ரெவ். ரிக்கோ மேக்னெல்லி

ரெவ். பாப் மொய்னிஹான்

Mrs. Vera O’Neal

ரெவ். ஜான் ரியான்

திருமதி ஜானின் டில்மேன்

திரு கென் டில்மேன்

ரெவ் ரே வீடன்ஹமர்