நான் கதவு 1280x1080

இயேசு கிறிஸ்து யார்?

இந்த மைய கேள்விக்கு புதிய வேதப்பூர்வ பதில்களைக் கண்டுபிடிக்கும் ஒரு மட்டு பாடநெறி.

யுகங்களின் கேள்வி

எல்லா வரலாற்றிலும் மிகவும் மதிக்கப்படுபவர் என்ற முறையில், இயேசு கிறிஸ்துவும் மிகவும் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டவர். உண்மையாக அவர் யார்?

அவர் பூமியில் இருந்த நேரத்தில் கூட, அவரது அடையாளத்தைப் பற்றிய ஊகங்கள் மற்றும் கருத்து எல்லா திசைகளிலிருந்தும் அவரைச் சுற்றி வந்தது. ஆயினும், கலிலேயாவைச் சேர்ந்த ஒரு எளிய மீனவர் பேதுரு என்ற பதிலை அறிந்தவர், அவரை “ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து” என்று அறிவித்தார்.

பேதுருவின் சத்திய அறிக்கையை பரலோகத்திலிருந்து வெளிப்படுத்துவதாக இயேசு கிறிஸ்துவே உறுதிப்படுத்துகிறார்.

மத்தேயு 16: 15-17:
அவர் அவர்களை நோக்கி: நான் யார் என்று நீங்கள் யார் சொல்கிறீர்கள்?
சீமோன் பேதுரு அதற்குப் பிரதியுத்தரமாக: நீ கிறிஸ்து, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன்.
அதற்கு இயேசு அவனை நோக்கி: சீமோன் பர்ஜோனா, நீ பாக்கியவான்கள்; மாம்சமும் இரத்தமும் அதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்திலுள்ள என் பிதாவே.

நீங்கள் கண்டுபிடிக்க அல்லது கற்றுக்கொள்ள என்ன எதிர்பார்க்கலாம்:

  • இயேசு கிறிஸ்து உண்மையில் யார் என்பதை தெளிவுபடுத்த கடவுளைப் பற்றிய புரிதல் எவ்வாறு உதவுகிறது?

  • "கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து" என்ற தலைப்பின் முக்கியத்துவம் என்ன, அது விசுவாசியின் நடைப்பயணத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

  • கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் எவ்வாறு ஜெபிக்க வேண்டும்?

  • பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய குமாரனின் வேலையின் மூலம் வழங்கியதை எவ்வாறு அணுகுவது?

  • நித்திய ஜீவனைப் பற்றி நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள முடியும், அது நிகழ்காலத்தில் நம்மை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?